Als werkgever betaalt u bij ziekte van een werknemer twee jaar lang het loon door. Dat is voor u een enorm risico.Verzekeraars hebben gezorgd voor verschillende oplossingen die uw risico sterk reduceren en waarbij u uw loonkosten goed kunt calculeren.

Om het financiële risico van verzuim af te dekken zijn er meerdere verzekeringsmogelijkheden. Daarbij kunt u ervoor kiezen alleen voor het eerste ziektejaar een verzekering af te sluiten, alleen voor het tweede ziektejaar of voor zowel het eerste als het tweede ziektejaar. Bovendien kunt u kiezen voor twee verzuimoplossingen: conventioneel of stop loss.

Conventioneel
De conventionele dekking van ziekteverzuimkosten vergoedt voor iedere zieke werknemer, per ziektedag, een vooraf overeengekomen percentage van het loon. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de loondoorbetalingsverplichting, minimaal 70%. Als de arbeidsvoorwaarden of CAO een hoger percentage voorschrijven, kunt u kiezen voor 80, 90 of 100% voor het eerste en/of tweede ziektejaar.

Stop Loss
B
ij stop loss is de term ‘eigen behoud’ van belang. Eigen behoud is dat deel van het ziekteverzuim dat u als werkgever als eigen risicobedrag behoudt bij een ziekteverzuimverzekering. Het eigen behoud wordt uitgedrukt in een percentage van de verzekerde loonsom en heeft een direct verband met het normaal te verwachten ziekteverzuim. Dit normaal te verwachten ziekteverzuim is bij deze verzekeringsvorm geheel voor rekening van u als werkgever. Hoe hoger het eigen behoud, hoe lager de premie. De verzekering dekt de verzuimkosten die uitstijgen boven het eigen risicobedrag per kalenderjaar. U heeft de keuze om de uitkering te limiteren: éénmaal of tweemaal het eigen behoud of een onbeperkte vergoeding.

De premie is afhankelijk van uw specifieke bedrijf. Deze wordt medebepaald door de bedrijfstak, het gemiddelde ziekteverzuim in de afgelopen jaren, de gemiddelde loonsom binnen het bedrijf en de functies van de werknemers met de daarbij behorende werkzaamheden.

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.