Een voortijdig verbroken arbeidscontract of een geschil over de huur van een bedrijfspand: in werksituaties kunnen geschillen nogal eens voorkomen. Deze geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost. Soms is deskundige, juridische hulp noodzakelijk. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk oplopen. De rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die u maakt om een juridisch geschil op te lossen.

De zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten.

Elke ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier of met de gemeente, of over een contract. De meeste polissen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingen op het gebied van:

  • administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures);
  • arbeidsrecht ambtenarenrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en  ontslagkwesties);
  • overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of  afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of  verbouwing van  bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder);
  • strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk bega(a)n(e) overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen).

 

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.