Een product recall behelst het verzoek van een fabrikant om (een deel) van de reeds geleverde productie te retourneren. In de meeste gevallen is de aanleiding de ontdekking van een probleem met het product dat, indien dat niet wordt rechtgezet, kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade. Doel van de product recall is om letsel of schade te beperken of te voorkomen. Zo wordt de aansprakelijkheid van de fabrikant voor nalatigheid beperkt en mogelijke reputatieschade voorkomen.

Hoewel het risico voor de onderneming op reputatieschade en claims in verband met productaansprakelijkheid erdoor vermindert, kunnen product recalls extreem kostbaar zijn; het gaat niet alleen om de fysieke kosten voorkomend uit het terugroepen van het betreffende product, maar ook om de kosten voor reparatie of vervanging. Het is daarom van essentieel belang dat uw onderneming over een adequate verzekering beschikt bij een betrouwbare maatschappij. Die helpt bij het beheersbaar houden van de kosten en biedt ondersteuning zodat een incident snel, discreet en met een minimum aan reputatieschade voor de klant wordt afgehandeld.

Nationale wetgeving op het gebied van consumentenbescherming stelt specifieke eisen aan product recalls. Dergelijke voorschriften kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het deel dat voor rekening komt van de fabrikant, situaties waarin het terugroepen van een product verplicht is (doorgaans omdat het risico daarvoor groot genoeg is) of sancties indien de onderneming verzuimt het product terug te roepen. Een onderneming kan ook vrijwillig tot een product recall overgaan, eventueel op basis van dezelfde regels dan wanneer het om een verplichting zou gaan.

In de huidige tijd van steeds meer gedetailleerde wet- en regelgeving en toegenomen aandacht voor gezondheid en veiligheid, neemt in alle EU-lidstaten het aantal recalls voortdurend en significant toe. Meer dan ooit tevoren is het van essentieel belang dat ondernemingen hun reputatie en balans beschermen tegen de mogelijke impact van een product recall.

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.