Met ‘cyberrisico’ wordt gedoeld op de vermogensschade die veroorzaakt kan worden door of via computer- en IT-systemen. Vooral het onvrijwillig vrijgeven of verloren gaan van privacygevoelige informatie (een ‘datalek’) kan verstrekkende gevolgen hebben.
 
Datalekken zijn aan de orde van de dag en kunnen iedere organisatie treffen. Een datalek kan ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware, etc.), maar ook door een menselijke fout of door een technisch falen van uw automatisering.

Privacy wetgeving
Er is sprake van een toenemende maatschappelijke druk die zich vertaalt in strengere regelgeving ten aanzien van de geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.
In de nabije toekomst zal een nieuwe Europese Privacyverordening in werking treden, waarin op dit punt strenge eisen en zware sancties worden vastgelegd. Zo zal een datalek binnen 24 uur aan uw betreffende relaties gemeld dienen te worden.

Een datalek, en dan?
Wanneer digitale gegevens verloren zijn gegaan of gelekt, dan doen zich vragen voor waarop uw organisatie direct het antwoord moet vinden:

  • Is uw bedrijf gehackt?
  • Is er een lek en/of een verlies van gegevens?
  • Welke gegevens zijn gelekt en waar zijn de gegevens nu?
  • Hoe en door wie kan het datalek getraceerd en ‘gedicht’ worden?
  • Moeten relaties en toezichthoudende instanties geïnformeerd worden? Zo ja, welke en hoe?
  • Hebben uw relaties of andere derden schade geleden en bent u hiervoor aansprakelijk?
  • Etc.
     

Cyberrisicoverzekering, bescherming van uw onderneming
Nieuws over datalekken verspreidt zich razendsnel. De diagnose van de oorzaak van een verlies/inbreuk, een zorgvuldige PR-campagne en het herstel van gegevens en systemen dienen dus direct te geschieden om verlies van vertrouwen en reputatie te beperken. Verder kunnen wettelijke boetes worden opgelegd en kunt u met aansprakelijkheidsclaims geconfronteerd worden.

 
Data-incidenten vallen vaak buiten de reikwijdte van aansprakelijkheidsverzekeringen en andere gangbare verzekeringsvormen. Een cyberrisicoverzekering biedt een combinatie van een traditionele verzekering en professionele consultancy.

Documenten

Dienstenwijzer MKB

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.