Als u een groot pakket aandelen in een BV heeft, wordt u door de fiscus aangemerkt als aanmerkelijk belangaandeelhouder. Dit is het geval als u zelf, eventueel samen met uw (ex-)echtgenoot of partner bijvoorbeeld minimaal 5% van de aandelen in de vennootschap heeft of via een afgeleide BV aandeelhouder bent. Bent u bovendien als werknemer in dienst van deze BV, dan wordt u gezien als een Directeur Grootaandeelhouder (DGA). 

Als we kijken naar pensioenen, dan wordt iemand als DGA beschouwt als hij of zij - direct of indirect - minimaal 10% van de aandelen in het bezit heeft. Op het gebied van pensioenen neemt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in Nederland een bijzondere positie in. Voor de DGA zijn er verschillende beloningsvormen mogelijk: salaris als werknemer en dividend als aandeelhouder. Deze bijzondere positie heeft ook consequenties voor uw pensioen.
 

Wat is pensioen?
Veel mensen verstaan onder pensioen de uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je 65 wordt (vanaf 2013 loopt de pensioenleeftijd langzaam op naar 67 jaar). Pensioen is echter meer. Pensioen is een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het salaris vervangen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is dus een verzamelnaam voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor al deze pensioenonderdelen geldt dat de meeste werknemers in Nederland pensioen kunnen ontvangen uit 3 bronnen: de overheid, de werkgever en eventuele privé voorzieningen. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt daarom wel het 3 pijler-stelsel genoemd. 

U wordt als DGA echter niet gezien als een gewone werknemer. De tweede pijler - de werkgever - is in uw situatie dan ook niet in alle situaties van toepassing. Daarnaast blijkt de overheid een DGA minder sociale voorzieningen aan te bieden dan een werknemer. Het komt er daardoor op neer dat u als DGA uw pensioen voor een heel groot deel zelf moet regelen.

Wat is een goed pensioen?
Een goed pensioen betekent voor iedereen wat anders. Het hangt onder meer van uw financiële situatie, gezinssituatie, werksituatie en wensen af wat in uw situatie een "goed" pensioen is. En hierbij moet u niet alleen kijken naar de uitkering die u ontvangt als u de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. U doet er verstandig aan om ook het nabestaandenpensioen, wezenpensioen (indien van toepassing) en het arbeidsongeschiktheidspensioen in uw beoordeling mee te nemen. 

 • Ouderdomspensioen
  Dit is de uitkering die een persoon en - indien van toepassing - zijn gezin ontvangt, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Nabestaandenpensioen
  Dit is de uitkering die de nabestaande(n) van een overleden persoon ontvangt(en).
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  Dit is de uitkering die een persoon en - indien van toepassing - zijn gezin ontvangt, indien deze persoon voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt raakt. 


Hierbij kunt u denken aan:

 • Wat is op dit moment mijn verwachte pensioeninkomen?
 • Wat is mijn gewenste pensioeninkomen?
 • Hoe wil ik mijn pensioen financieren?


Een aanvullende pensioenregeling is alleen nuttig als uw pensioenvooruitzicht tekort schiet. Hiermee bedoelen wij dat u een pensioentekort heeft waardoor uw pensioeninkomen lager uitkomt dan gewenst. Denk hierbij aan de hypotheeklasten welke nog na uw pensioendatum kunnen doorlopen.
  
Het tweede deel van de vorige zin is erg belangrijk: het kan namelijk zijn dat u een pensioentekort heeft, maar zeer tevreden bent met het pensioeninkomen dat u wel krijgt. Of u heeft meer dan voldoende vermogen opgebouwd dat na pensionering als bron van inkomen gebruikt kan worden. Hierbij is de waarde van uw aandelenbezit in de onderneming waarvan u DGA bent uiteraard ook van belang. Bij voldoende vermogen, kan het treffen van extra pensioenvoorzieningen minder nodig zijn.


Daarnaast zijn er keuzes voor de DGA in het verzekeren van de pensioenregeling of deze regeling deels of geheel in Eigen Beheer op te bouwen met alle fiscale spelregels en verplichtingen.
 
Kortom; laat u door ons informeren als het om uw DGA-pensioen gaat.

Documenten

Algemene voorwaarden Acam Assurantiën B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door ACAM gedane hypotheekaanbiedingen,-offertes en -acceptaties daarvan en/of door ACAM gesloten overeenkomsten waarbij ACAM zich verplicht of de uitvoering van een opdracht.

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen wij wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
- Welke pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?
- Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?
- Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?
- Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op.
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.